Pro jediněčný pocit soukromí
Infolinka ZDARMA: 800 262 737
Poptávka

Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky pro vjezdové brány

 
Objednatel se zavazuje:

1. Zabezpečit dodavatel přístup do prostorů určených na montáž.

2. Nezasahovat do montáže bez souhlasu dodavatele po dobu trvání záruční doby.

3. Připravit dodavateli řádné podmínky pro provedení montáže díla, včetně případných stavebních úprav (elektroinstalace, betonáž apod.). Případné stavební či jiné úpravy provede objednavatel v termínu do Za tyto úpravy dodavatel neurčí a není odpovědný ani vady konstrukce nebo materiálu, na které realizuje montáž.

4. Zaplatil dodavateli za dílo cenu dohodnutou ve smlouvě.

5. Výška základu u samonosných vjezd. bran musí ve stejné výšce jako finální úprava povrchu vjezdu (dlažba, beton, apod.)

6. Objednavatel souhlasí pořídit fotodokumentaci předmětu díla k reklamním účelům dodavatele.

 

Zhotovitel se zavazuje:

1. Zrealizovat předmět smlouvy v požadované lhůtě a kvalitě, dohodnuté v této smlouvě. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (např. déšť, mráz atp.) pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude potvrzen objednavatelem. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací dodavatele pro překážky ležící na straně objednavatele.

2. Zajistit případné opravy a servis v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsíců.

3. U vjezdových bran se může 10 % zinkované plochy opravit zinkovým sprejem. Dodací lhůta zinkovaných bran je 40 prac. dnů ode dne objednání a zaplacení zálohy.

 


Dodací podmínky pro montáž:

1. Instalace brány není možná na nedostatečně pevný základ (nevyzrálý beton)

1. Objednavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že rozměry a počet kusů objednaného díla odpovídají skutečnosti tak, jak jsou uvedeny v této smlouvě a že byl seznámen s postupem provedení tohoto díla. •

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budu řešeny v rozhodčím řízením před jediným rozhodcem, který bude jmenován předsedou dozorčí radý společnosti Sdružení rozhodců, a.s., IČ: 63 49 66 58, se sídlem v Brně, Příkop 8. Jmenovaný rozhodce musí mít ukončené vysokoškolské právnické vzdělání a musí být trestněprávně bezúhonný. Smluvní strany se dále dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu Sdružení rozhodců, a.s., poplatek za rozhodčí řízení činí 2 % z hodnoty předmětu sporur., nejméně však 5.000 Kč, řízení musí být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění.

3. Od této smlouvy může každá ze smluvních stran odstoupit jen písemnou formou. V případě odstoupení od této smlouvy objednavatelem, má dodavatel nárok na úhradu práce a nákladů, na díle již vykonaných. Tyto náklady budou započteny proti záloze, zaplacení objednavatelem.

1. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokladem o provedení díla je doklad o zaplacení doplatku ceny. Neníli doplatek ceny díla zaplacen dle této smlouvy, pak se účastníci této smlouvy dohodli, že zhotovitel je oprávněn učinit fotodokumentaci skutečného stavu. Předáním díla je prokazováno provedení díla (zabudováním) a provedenou fotodokumentací skutečného stavu. Vlastnické právo podle této smlouvy přechází na objednavatele až úplným zaplacením celkové ceny za provedené dílo. Tím není dotčeno nebezpečí škody na zhotovované věci, které nese objednavatel.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Odmítne-li objednatel dostavit se k předání díla nebo odmítne-li podepsat předávací protokol, ačkoliv byl k převzetí díla předem vyzván, považuje se dílo za předané a převzaté. K předání díla zhotovitel vyzve objednatele či zástupce objednatele s dostatečným časovým předstihem.

3. Obě smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně a pozorně přečetly, že jejími obsahu rozumí a že tato odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísni, což stvrzují svými podpisy.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 5. Pro uplatnění snížené sazby DPH je objednavatel povinen doložit jeden z dokladů: — výpis z listu vlastnictví — kolaudační rozhodnutí — stavební povolení

Obchodní podmínky pro garážová vrata

 

Objednatel se zavazuje:

1. Zabezpečit zhotoviteli přístup do prostorů určených na montáž.

2. Nezasahovat do montáže bez souhlasu zhotovitele po dobu trvání záruční doby.

3. Připravit zhotoviteli řádné podmínky pro provedení montáže díla, včetně případných stavebních úprav (elektroinstalace, betonáž apod.). Případné stavební či jiné úpravy provede objednatel v termínu do Za tyto úpravy zhotovitel neručí a není odpovědný ani za vady konstrukce nebo materiálu, na které realizuje montáž.

4. Zaplatit zhotoviteli za dílo cenu dohodnutou ve smlouvě.

5. Objednatel se pro případ reklamace .z jeho strany zavazuje k pořízení fotodokumentace předmětu díla a k její dodání zhotoviteli, případně, a to na žádost zhotovitele, strpět její pořízením zhotovitelem.

6. Připravit přívod (220 V, 50Hz, 6 A) ukončený zásuvkou umístěnou na stropě cca 3,4m (+počet prodloužení pohonu) od hrany stavebního otvoru a 30 cm vlevo (vpravo) od osy vrat.

7. Objednavatel souhlasí s pořízením fotodokumentace díla k reklamním účelům zhotovitele.

 

Zhotovitel se zavazuje:

1. Zrealizovat předmět smlouvy v požadované lhůtě a kvalitě, dohodnuté v této smlouvě. Sjednaný termín pinění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (např. déšť, mráz atp.) či jiné zhotovitelem nezaviněné a v provedení díla jemu bránící překážky pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti je objednatel povinen zhotoviteli potvrdit. Tomuto reži mu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele.

2. Zajistit případné opravy a servis v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsíců.


Dodací podmínky pro montáž:

1. Instalace vrat není možná na stěnu s nedostatečnou pevností pro uchycení (nevyzrálá nebo silná vrstva omítky, porézní materiál, popraskané a nekvalitní zdivo apod.).

2. V nadpraží a po bocích stavebního otvoru nesmí být žádné rozvody eletkro, plynu, vody a pod. Pokud již nelze řešit jinak, zajistí objednatel výrazné označení rozvodů, aby nedošlo při montáži vrat k jejich poškození.

3. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že rozměry a počet kusů objednaného díla odpovídají skutečnosti tak, jak jsou uvedeny v této smlouvě a že byl seznámen s postupem provedení tohoto díla.

4. S výhradou uvedenou v čl. IV bod 3 této smlouvy, může každá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit jen písemnou formou a v případech zákonem stanovených. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na úhradu práce, na díle vykonané, a nákladů, s provedením díla mu vzniklých jak do doby odstoupení, tak v souvislosti s tímto odstoupením. Cena těchto prací a nákladů bude započtena proti záloze zaplacené objednatelem. Je-li záloha nižší, nárok na zaplacení rózdílu obou částek nezaniká.

IV.

1. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Vlastnické právo podle této smlouvy, jakož i nebezpečí škody na věci přechází na objednatele převzetím díla. O této skutečnosti sepíší strany smlouvy protokol. Dílo se má za objednatelem převzaté i tehdy, užíváli jej objednatel po jeho dokončení.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Odmítne-li objednatel dostavit se k předání díla nebo odmítne-li podepsat předávací protokol, ačkoliv byl k převzetí díla předem vyzván, považuje se  dílo za předané a převzaté.  K předání díla zhotovitel vyzve objednatele či zástupce objednatele s dostatečným časovým předstihem.

3. Nezaplatíli objednatel, byt' i jen z zčásti, cenu díla ve lhůtě splatnosti na základě této smlouvy zhotovitelem mu stanovené, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Objednatel bere v tomto případě na vědomí, že odstoupením se závazek na základě této smlouvy vzniklý zrušuje od počátku a že strany jsou si povinny vydat vzájemná pinění podle této smlouvy učiněná. V souvislosti s tímto odstoupením je tedy zhotovitel jako vlastník předmětu díla oprávněn provést demontáž předmětu díla a objednatel se naopak zavazuje tuto demontáž, jakož i vše (vstup na pozemek, obydlí, nebytové prostóry apod.), co s touto demontáží souvisí a k jejímu provedení je nezbytné, strpět. Zhotovitel má v případě tímto ustanovením upraveného práva odstoupít od smlouvy nárok na úhradu nákladů s provedením demontáže mu vzniklých. Výše těchto nákladů bude započtena proti záloze zaplacené objednatelem. Je-li záloha nižší, nárok na zaplacení rozdílu obou částek nezaniká.

4. Nevyplýváli z této smlouvy jinak, řídí se právním poměry touto smlouvy mezi jejím stranami založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

6. Pro uplatnění snížené sazby DPH je objednatel povinen doložit jeden z dokladů: -výpis z listu vlastnictví - kolaudační rozhodnutí - stavební povolení
objednavatel.

 

Obchodní podmínky pro stínící techniku

 

Objednatel se zavazuje:

1. Zabezpečit dodavatel přístup do prostorů určených na montáž.

2. Užívat předmět díla v souladu s návodem na použití a provádět údržbu jen dle pokynů zhotovitele, obsažených v návodu na použití.

3. Připravit dodavateli řádné podmínky pro provedení montáže díla, včetně případných stavebních úprav (elektroinstalace, betonáž apod.). Případné stavební či jiné úpravy provede objednavatel v termínu do. Za tyto úpravy dodavatel neurčí a není odpovědný ani vady konstrukce nebo materiálu, na které realizuje montáž.

4. Zaplatil dodavateli za dílo cenu dohodnutou ve smlouvě.

5. Objednavatel souhlasí pořídit fotodokumentaci předmětu díla k reklamním účelům dodavatele.

 

Zhotovitel se zavazuje:

1. Zrealizovat předmět smlouvy v požadované lhůtě a kvalitě, dohodnuté v této smlouvě. Sjednaný termín pinění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (např. déšť, mráz atp.) pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude potvrzen objednavatelem. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací dodavatele pro překážky ležící na straně objednavatele.

2. Zajistit případné opravy a servis v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsíců.

 

Dodací podmínky pro montáž:

1. Instalace stínící techniky není možná na stěnu s nedostatečnou pevností pro uchycení (nevyzrálá nebo silná vrstva omítky, porézní materiál, popraskané a nekvalitní zdivo apod.)
III.

1. Objednavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že rozměry a počet kusů objednaného díla odpovídají skutečnosti tak, jak jsou uvedeny v této smlouvě a že byl seznámen s postupem provedení tohoto díla.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budu řešeny v rozhodčím řízením před jediným rozhodcem, který bude jmenován předsedou dozorčí rady společnosti Sdružení rozhodců, a.s., IČ: 63 49 66 58, se sídlem v Brně, Příkop 8. Jmenovaný rozhodce musí mít ukončené vy-sokoškolské právnické vzdělání a musí být trestněprávně bezúhonný. Smluvní strany se dále dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu Sdružení rozhodců, a.s., poplatek za rozhodčí řízení činí 2% z hodnoty předrinětu sporu, nejméně však 5.000 Kč, řízení musí být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění.

3. Od této smlouvy může každá ze smluvních stran odstoupit jen písemnou formou. V případě odstoupení. d této smlouvy objednavatelem, má dodavatel nárok na úhradu práce a nákladů, na díle již vykonaných. Tyto náklady budou započteny proti záloze, zaplacení objednavatelem.
INL 1. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokladem o potvrzení díla je doklad o zaplacení doplatku ceny díla. Není-li doplatek ceny díla zaplacen dle této smlouvy, pak se účastníci této smlouvy dohodli, že zhotovitel je oprávněn učinit fotodokumentaci skutečného stavu. Předáním díla je prokazováno provedením díla (zabudováním) a provedenou fotodokumentací skutečného stavu. Vlastnické právo podle této smlouvy přechází na objednavatele až úpiným zaplacením celkové ceny za provedené dílo. Tímto není dotčeno nebezpečí škody na zhotovované věci, které nese objednavatel. 3. Obě smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně a pozorně přečetly, že jejími obsahu rozumí a že tato odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísni, což stvrzují svými podpisy.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Odmítne-li objednatel dostavit se k předání díla nebo odmítne-li podepsat předávací protokol, ačkoliv byl k převzetí díla předem vyzván, považuje se  dílo za předané a převzaté.  K předání díla zhotovitel vyzve objednatele či zástupce objednatele s dostatečným časovým předstihem.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

5. Pro uplatnění snížené sazby DPH je objednavatel povinen doložit jeden z dokladů: — výpis z listu vlastnictví kolaudační rozhodnutí — stavební povolení.