Pro jediněčný pocit soukromí
Infolinka ZDARMA: 800 262 737
Poptávka

Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky pro vjezdové brány

 

 Objednatel se zavazuje:
1. Zabezpečí zhotovitel přístup do prostorů určených na montáž.
2. Nezasahovat do montáže bez souhlasu zhotovitele po dobu trvání záruční doby.
3. Připravit zhotoviteli řádné podmínky pro provedení montáže díla, včetně případných stavebních úprav (elektroinstalace, betonáž apod.). Případné stavební či jiné úpravy provede objednatel v termínu . Za tyto úpravy zhotovitel neurčí a není odpovědný ani vady konstrukce nebo materiálu, na které realizuje montáž.
4. Zaplatit zhotoviteli za dílo cenu dohodnutou ve smlouvě.
5. Výška základu u samonosných vjezdových bran musí ve stejné výšce jako finální úprava povrchu vjezdu (dlažba, beton, apod.)
6. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel pořídil fotodokumentaci předmětu díla a tuto využil k vlastním účelům – propagace atd.
7. Výška samonosné vjezdové brány, se počítá včetně pojezdových vozíků. Tím se konstrukce vjezdové brány, bude lišit o 8 cm ( bude nižší), od objednacích rozměrů. Objednací výška, se vždy měří od nuly terénu. (základ pro vjezdovou bránu)
8. Výška kolejnicové vjezdové brány, se počítá včetně vozíků.
9. Výška dvoukřídlé vjezdové brány se počítá včetně mezery, mezi konstrukcí a terénem.
10. Výška branky se počítá mezi rámem a terénem.
 
Zhotovitel se zavazuje:
1. Zrealizovat předmět smlouvy v požadované lhůtě a kvalitě, dohodnuté v této smlouvě. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (např. déšť, mráz atp.) pokračovat v provádění díla. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací dodavatele pro překážky ležící na straně objednatele.
2. Zajistit případné opravy a servis v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsíců.
3. U vjezdových bran se může 10 % zinkované plochy opravit zinkovým sprejem. Dodací lhůta zinkovaných bran je 40 pracovních dnů ode dne objednání a zaplacení zálohy.
 
Dodací podmínky pro montáž:
I.
1. Instalace brány není možná na nedostatečně pevný základ (nevyzrálý beton)
2. Objednatel podpisem smlouvy potvrzuje, že rozměry a počet kusů objednaného díla odpovídají skutečnosti tak, jak jsou uvedeny ve smlouvě a že byl seznámen s postupem provedení tohoto díla. •

II:
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Odmítne-li objednatel dostavit se k předání díla nebo odmítne-li podepsat předávací protokol, ačkoliv byl k převzetí díla předem vyzván, považuje se dílo za předané a převzaté. K předání díla zhotovitel vyzve objednatele či zástupce objednatele s dostatečným časovým předstihem.
2. Pro uplatnění snížené sazby DPH je objednatel povinen doložit jeden z dokladů: výpis z listu vlastnictví kolaudační rozhodnutí — stavební povolení

 

Obchodní podmínky pro garážová vrata

 

Objednatel se zavazuje:

1. Zabezpečit zhotoviteli přístup do prostorů určených na montáž.
2. Nezasahovat do montáže bez souhlasu zhotovitele po dobu trvání záruční doby.
3. Připravit zhotoviteli řádné podmínky pro provedení montáže díla, včetně případných stavebních úprav (elektroinstalace, betonáž apod.). Případné stavební či jiné úpravy provede objednatel v termínu do Za tyto úpravy zhotovitel neručí a není odpovědný ani za vady konstrukce nebo materiálu, na které realizuje montáž.
4. Zaplatit zhotoviteli za dílo cenu dohodnutou ve smlouvě.
5. Objednatel se pro případ reklamace .z jeho strany zavazuje k pořízení fotodokumentace, videa, předmětu díla a k její dodání zhotoviteli, případně, a to na žádost zhotovitele, strpět její pořízením zhotovitelem.
6. Připravit přívod (220 V, 50Hz, 6 A) ukončený zásuvkou umístěnou na stropě cca 3,4m (délka při prodloužení pohonu) od hrany stavebního otvoru a 30 cm vlevo (vpravo) od osy vrat.
7. Objednatel souhlasí s pořízením fotodokumentace díla k reklamním účelům zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje:
1. Zrealizovat předmět smlouvy v požadované lhůtě a kvalitě, dohodnuté v této smlouvě. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (např. déšť, mráz atp.) či jiné zhotovitelem nezaviněné a v provedení díla jemu bránící překážky pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti je objednatel povinen zhotoviteli potvrdit. Tomuto režimu mu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele.
2. Zajistit případné opravy a servis v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsíců.

Dodací podmínky pro montáž:
I.
1. Instalace vrat není možná na stěnu s nedostatečnou pevností pro uchycení (nevyzrálá nebo silná vrstva omítky, porézní materiál, popraskané a nekvalitní zdivo, dřevo apod.). Zeď a podlaha určená pro montáž musí být rovná, jinak mohou vzniknout netěsnosti a nedoléhání vrat. 

2. V nadpraží a po bocích stavebního otvoru nesmí být žádné rozvody elektro, plynu, vody a pod. Pokud již nelze řešit jinak, zajistí objednatel výrazné označení rozvodů, aby nedošlo při montáži vrat k jejich poškození.
3. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že rozměry a počet kusů objednaného díla odpovídají skutečnosti tak, jak jsou uvedeny v této smlouvě a že byl seznámen s postupem provedení tohoto díla.
II.
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Odmítne-li objednatel dostavit se k předání díla nebo odmítne-li podepsat předávací protokol, ačkoliv byl k převzetí díla předem vyzván, považuje se  dílo za předané a převzaté.  K předání díla zhotovitel vyzve objednatele či zástupce objednatele s dostatečným časovým předstihem.
2.Objednatel souhlasí, s využitím fotografií předmětu díla, včetně okolí( nemovité věci objednatele), pro účely propagace a reference zhotovitele.
3. Pro uplatnění snížené sazby DPH je objednatel povinen doložit jeden z dokladů: - výpis z listu vlastnictví - kolaudační rozhodnutí - stavební povolení

 

Obchodní podmínky pro stínící techniku

 

Objednatel se zavazuje:

1. Zabezpečit zhotoviteli přístup do prostorů určených na montáž.
2. Užívat předmět díla v souladu s návodem na použití a provádět údržbu jen dle pokynů zhotovitele, obsažených v návodu na použití.
3. Připravit zhotoviteli řádné podmínky pro provedení montáže díla, včetně případných stavebních úprav (elektroinstalace, betonáž apod.). Případné stavební či jiné úpravy provede objednavatel v termínu. Za tyto úpravy zhotovitel neručí a není odpovědný ani za vady konstrukce nebo materiálu, na které realizuje montáž.
4. Zaplati zhotoviteli za dílo cenu, dohodnutou ve smlouvě.
5. Objednatel souhlasí pořídit fotodokumentaci předmětu díla k reklamním účelům zhotovitele..
 
Zhotovitel se zavazuje:
1. Zrealizovat předmět smlouvy v požadované lhůtě a kvalitě, dohodnuté v této smlouvě. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (např. déšť, mráz atp.) pokračovat v provádění díla. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací dodavatele pro překážky ležící na straně objednavatele.
2. Zajistit případné opravy a servis v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsíců.
 
Dodací podmínky pro montáž:
1. Instalace stínící techniky není možná na stěnu s nedostatečnou pevností pro uchycení (nevyzrálá nebo silná vrstva omítky, porézní materiál, popraskané a nekvalitní zdivo apod.)

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Odmítne-li objednatel dostavit se k předání díla nebo odmítne-li podepsat předávací protokol, ačkoliv byl k převzetí díla předem vyzván, považuje se  dílo za předané a převzaté.  K předání díla zhotovitel vyzve objednatele či zástupce objednatele s dostatečným časovým předstihem.
3. Pro uplatnění snížené sazby DPH je objednavatel povinen doložit jeden z dokladů:
- výpis z listu vlastnictví, kolaudační rozhodnutí, stavební povolení.